Prace ziemne to jeden z pierwszych etapów działań na każdej budowie. Są one bezpośrednio związane z gruntem, a konkretnie jego wydobywaniem, przemieszczaniem i nadawaniem odpowiedniego kształtu. Wszelkie działania muszą być jednak poprzedzone dokładną analizą gruntu, która dostarczy informacji o poziomie stabilizacji. W ten sposób dowiemy się również w jakim miejscu mogą zostać przeprowadzone wykopy ziemne i na jakiej głębokości można ustawić fundamenty. Co więcej, zyskamy wiedzę na temat tego, jaka konkretnie metoda wykopów sprawdzi się najlepiej na wybranym terenie.

Przy pomocy jakich maszyn prowadzi się wykopy ziemne i inne prace?

Obecnie, w zdecydowanej większości przypadków, prace na budowie zostały zmechanizowane. Niemniej jednak, jeśli mamy do czynienia z wyjątkowo trudnym terenem, na który nie może wjechać koparka lub wymagają tego warunki gruntowe, konieczne może być ręczne wykonywanie prac. W tej sytuacji używa się takich narzędzi jak szpadle, łopaty lub kilofy. W przypadku bardzo spoistych gruntów, niezbędne będą z kolei łomy oraz młoty pneumatyczne.

Jeśli chodzi o maszyny, wykopy ziemne oraz inne prace są wykonywane za pomocą następujących pojazdów.

  • Spycharki – operatorzy dokonują nimi m.in. przemieszczania gruntów oraz ich odspajania. Przydają się także na etapie oczyszczania terenu z roślin i kawałków drzew oraz podczas rozścielania gruntu.
  • Koparki – dzięki nim możliwe jest szybkie wykonywanie wykopów, odspajanie, a także składowanie ziemi na inny pojazd lub wyznaczone miejsce zsypu.
  • Równiarki – jak sama nazwa wskazuje, służą do wyrównania terenu budowy. Dodatkowo, wykorzystuje się je do profilowania nasypów oraz zrywania roślinnej nawierzchni.
  • Zgarniarki – za ich pomocą skrawa się grunt, który następnie trafia do szufli i jest transportowany w wyznaczone miejsce, gdzie podlega rozścieleniu.

Wykopy ziemne i inne prace na placu budowy

Zakres działań zaliczanych do robót ziemnych jest bardzo szeroki. Całość można podzielić na trzy kategorie – roboty przygotowawcze, podstawowe oraz wykończeniowe. Na czym polega każda z nich?

  • Prace przygotowawcze – na tym etapie dokonuje się rozbiórki wszelkich istniejących zabudowań. Konieczne jest ponadto usunięcie linii łącznościowych oraz energetycznych, wykarczowanie zieleni typu krzewy oraz pozbycie się wszelkich elementów uznawanych za przeszkody. Za pomocą maszyn zdejmuje się także warstwę ziemi roślinnej, zwanej hamusem. Konieczne jest również wytyczenie obrysu robót.
  • Prace podstawowe – na tym etapie wykonuje się wykopy ziemne, nasypy oraz umacnia skarpy. Usuwa się zatem spore ilości urobku, najczęściej za pomocą koparko-ładowarki oraz spycharki. Jeśli chodzi o same wykopy, to realizuje się je za pomocą dwóch metod – czołowej lub warstwowej. W pierwszym przypadku niezbędna będzie koparka, zaś w drugim spycharka lub zgarniarka. Nasypy można z kolei wykonywać warstwami poziomymi lub skośnymi. Do prac podstawowych zaliczamy również odwadnianie wykopów.
  • Prace wykończeniowe – to wszystkie czynności związane z finalnym ukształtowaniem terenu, do których zalicza się m.in. profilowanie nasypów. Na tym etapie wykonuje się także prace ogrodowe polegające na ponownym ułożeniu hamusu oraz darni.

Warto zaznaczyć, że roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową, która jednocześnie dostarcza informacji na temat położenia instalacji oraz wszelkich urządzeń znajdujących się pod ziemią. W razie ich naruszenia, konieczne jest natychmiastowe przerwanie prac i skontaktowanie się z jednostką, która jest odpowiedzialna za zarządzanie konkretną instalacją.

5/5 - (1 vote)