Niezależnie od specyfiki budowa to wymagające przedsięwzięcie, które składa się z wielu etapów. Jednym z pierwszych są prace ziemne. Co się na nie składa? Jakich robót nie można pominąć?

Prace ziemne – co obejmują? Zakres robót

Bez odpowiedniego przygotowania terenu żadna inwestycja budowlana nie ma racji bytu. Dlatego prace ziemne są tak ważnym etapem. To one przesądzają o tym, w jaki sposób grunt zostanie ukształtowany, a co za tym idzie – wpływają na stabilność powstającego obiektu. Z tego względu muszą być wykonywane dokładnie i zgodnie z planem.

Prace ziemne obejmują szereg czynności technologicznych, w których rezultacie powstaje budowla ziemna. Zalicza się do nich:

  • roboty podstawowe, takie jak makroniwelacja, wykopy przestrzenne, wąskoprzestrzenne i liniowe, zasypki i podsypki z zagęszczeniem, a także niwelację i ostateczne ukształtowanie terenu.

  • roboty wykończeniowe – obejmują takie prace jak wyrównywanie dna wykopów przestrzennych i skarp, nasypy, wykopy pod ławy i stropy, mikroniwelacja, rozkład darni i ziemi roślinnej, aranżacja małej architektury, profilowanie nasypów, zagęszczanie podłoża i skarp budowli ziemnej,

  • prace przygotowawcze i porządkowe – zalicza się do nich m.in. usuwanie darni, humusowanie, wycinanie drzew, karczowanie, odprowadzanie wód opadowych, oczyszczenie terenów z kamieni lub gruzu, wytyczanie obrysu budowli, wykonanie pomiarów terenowych czy też wyznaczenie dróg dojazdowych i urządzenie placu budowy.

W przypadku budowy dróg samochodowych i kolejowych wyróżnić można dwa rodzaje prac ziemnych – roboty skupione i ciągłe. Do tych pierwszych zalicza się m.in. wykopy pod fundamenty przyczółków mostowych, przepustów, filarów i podpór dla wiaduktów, mostów czy też estakad.

Prace ziemne obejmują rozległy katalog robót. Odpowiadają za stabilność podłoża. Dlatego muszą być wykonywane z rozmysłem. Warto je więc powierzyć specjalistom, którzy zadbają o to, aby wszystko odbywało się zgodnie z wytycznymi i harmonogramem prac.

Rate this post